Pricing for photography services

Weddings

Full day set includes
Documentary photography of the following:
- Preparations
- Wedding ceremony
-Wedding party
First-look pictures
Wedding portraits
1300€

Half day set includes
Documentary photography of wedding ceremony
Wedding portraits
Documentary photography at the wedding party (max 4 hours)
850€

For other projects please request an offer!
such as:
Portrait sessions
Pet photos
Promo pictures
Event photography
Etc.

Final photos are delivered via password protected Dropbox link.
General terms and conditions (bottom of this page) apply to all photoshoots.

Submit
Thank you!
General terms and conditions: 
The general terms and conditions set out below apply to all shooting services, unless otherwise agreed in writing with the customer. 
Description price and service content
 Unless otherwise agreed, the price and content of photography will be determined in accordance with the valid price list of photography services. Products and services not included in the price list must be agreed in advance with the Photographer.
 You cannot commission physical photo products from a web resolution image file. The resolution of an image file on a long page is 1600 pixels. The resolution of a print-quality digital image is sufficient for a high-quality print about 60 cm wide.
 Copyrights and licenses
 All copyrights remain with the photographer and he may use the images in his portfolio, blog, photo contests, and other photography-related marketing without separate permission. The photographer is committed to respecting the client’s privacy and using situational judgment in presenting the images. 
The customer receives free access rights to the purchased image products for personal use. Commercial use without a separate agreement is prohibited. Commercial use includes all corporate marketing in both print and digital media, including newspaper use. The style, coverage, and possible destruction of the photographs.
 The client has seen the Photographer’s previous work, but accepts that the shooting style may change over time or due to circumstances. The photographer does not guarantee that the images will be similar in style to the previous images. The photographer decides the artistic style of the images according to the prevailing circumstances at his own discretion.
 The choice of images to be submitted is entirely at the discretion of the Photographer. The customer does not have the right to see all the pictures taken if, in the opinion of the Photographer, they are not good enough technically or artistically. 
The photographer is responsible for carefully backing up the images. The backup obligation ends 6 months after the shooting event, and the photographer has no obligation to keep the customer's pictures after that. 
Customer responsibility 
It is the customer's responsibility to guarantee the photographer peace of mind and to co-operate with the Photographer in a pre-agreed manner so that the conditions for successful photography are met. Otherwise, the photographer is not responsible for the quality of the submitted images. 
Applicable law and settlement of disputes Finnish law applies to this agreement.

Yleiset sopimusehdot:
Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.
Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö
Ellei toisin ole sovittu, määräytyy valokuvauksen hinta ja sisältö voimassa olevan kuvauspalveluhinnaston mukaisesti. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.
Web-resoluution kuvatiedostosta ei voi teettää fyysisiä valokuvatuotteita. Kuvatiedoston resoluutio pitkältä sivulta on 1600 pikseliä.
Painolaatuisen digitaalikuvan resoluutio riittää n. 60cm leveään korkealaatuiseen printtiin.
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.
Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaanlukien lehtikäyttö.
Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen
Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti.
Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta, mutta tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua.
Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.
Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.
Asiakkaan vastuu
Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Back to Top